Świecka szkoła – obywatelska inicjatywa ustawodawcza

Drukuj

„Świecka szkoła” to obywatelska inicjatywa ustawodawcza na rzecz niefinansowania lekcji katechezy w szkole ze środków publicznych. Jej celem jest skierowanie projektu ustawy do sejmu. Potrzeba w tym celu 100 tys. głosów do końca września. Żeby ją poprzeć należy podpisać się na formularzu dostępnym na stronie i wysłać na podany adres.

„Świecka szkoła” – obywatelska inicjatywa ustawodawcza  o zniesieniu finansowania religii z budżetu


KOMITET INICJATYWY USTAWODAWCZEJ USTAWY O ZMIANIE USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 r.
O SYSTEMIE OŚWIATY

 

PROJEKT

USTAWA

z dnia    2015 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty

 

Art.1.

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

Art. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadgimnazjalne na życzenie samych uczniów; Kosztów związanych z organizacją nauki religii nie można w części ani w całości finansować ze środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z władzami Kościoła Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych określa, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób wykonywania przez szkoły zadań, a także sposób rozliczenia i pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1.

Art.2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Ustawa w PDF

Formularz do zbierania podpisów

Adres do wysyłania podpisów: Fundacja Industrial „6 dzielnica”, Piotrkowska 102, 90-004 Łódź

Dołącz do nas na Facebooku

Żeby dołączyć do akcji trzeba wydrukować projekt ustawy i formularz oraz zbierać podpisy: nie w internecie, ale w „realu”: Imię, nazwisko, adres, numer PESEL i podpis. Podpisywać się mogą tylko osoby pełnoletnie! Natomiast zbierać podpisy może każdy :-). Listy z podpisami przesyłajcie na nasz adres: Fundacja Industrial „6 dzielnica”, Piotrkowska 102, 90-004 Łódź. Potrzeba aż 100 tys. podpisów, ale jestem pewien, że zbierzemy ich dużo więcej! Podpisy zbieramy do 30 września 2015 – data wynika z terminu oficjalnej rejestracji naszej inicjatywy przez Marszałka Sejmu RP.

Tu możecie się podpisywać.

 

stale punkty

Czytaj również
  • http://sklep.istotne.pl/ Grażyna Hanaf

    Dziękuję, podpisalam się pod listą wraz ze znajomymi i rodziną, jestem Wam wdzięczna, za wykonaną przez Was pracę.

  • Marcin

    Jak unieważnić swój głos? Nie wiedziałem o czym dokładnie świadczy ankieta, która była propagowana na Woodstocku. Po przemyśleniu decyzji uznaję tą decyzję za uwłaczającą mojemu człowieczeństwu. Jak mogę to zmienić drodzy Państwo?